Je naozaj Dobrý trh taký dobrý v presadzovaní svojich cieľov?

what city stage

Merať dopad svojho podujatia je pre organizátorov kultúry na Slovensku ešte stále zriedkavé. Aký efekt na komunitu alebo ekonomiku môže mať jeden festival?

Kultúrne podujatia a festivaly už nie sú len o hudbe alebo jedle. Mnohé z nich sa snažia komunikovať témy životného prostredia, udržateľného rozvoja, sociálnej inklúzie či medzigeneračného dialógu. Presadzovanie spoločenskej zmeny cez podujatia sa stáva trendom najmä v mestách a odborne ho možno nazvať eventifikácia alebo festivalizácia kultúry. Príkladom podobne „angažovaného“ festivalu je aj multižánrové podujatie Dobrý trh.

Okrem nákupu výrobkov od lokálnych predajcov ponúka Dobrý trh aj možnosť zúčastniť sa diskusií a workshopov, zameraných na aktuálne spoločenské témy, koncertov a ďalších sprievodných podujatí, vrátane komunitných aktivít zorganizovaných pre obyvateľov danej lokality. Darí sa Dobrému trhu napĺňať svoje ciele posilňovať komunitné vzťahy, lokálnu ekonomiku a udržateľný rozvoj? Pri príležitosti desiateho výročia podujatia si efekt svojej činnosti nechali organizátori zmerať cez kvalitatívny výskum, ktorý viedla sociologička Ivana Rapoš Božič a výskum ekonomických dopadov, ktorý pripravila expertka na ekonomické analýzy v kultúre Tereza Ráabová.


• Výskum sa realizoval v spolupráci s KÉK – maďarským centrom súčasnej architektúry. Model, ktorým merali prínos Dobrého trhu pre slovenskú ekonomiku, je pôvodne z dielne českého Economic impact art.

Komunitné, multižánrové aj masové podujatie

Jedným z cieľov organizátorov Dobrého trhu je vytvoriť komunitné a lokálne podujatie. Je zjavné, že ho tak ľudia poznajú. Tieto charakteristiky boli medzi respondentmi menované najčastejšie. Niektorí z respondentov si Dobrý trh spájali so susedskou komunitou Panenskej ulice a okolia. Iní si pod pojmom komunita predstavovali skôr širšie spoločenstvo obyvateľov Starého Mesta alebo celej Bratislavy, spoločenstvo lokálnych predajcov či dokonca ideovo vymedzené spoločenstvo ľudí, ktorí majú záujem o spoločenské dianie a inklinujú k environmentálnym témam.

Lokálnosť bola respondentmi vnímaná v zmysle previazanosti Dobrého trhu s lokalitou, v ktorej sa odohráva, ale aj v zmysle lokálnej ekonomiky a podpory lokálnych predajcov. Zaujímavé zistenie bolo, že respondenti vnímali lokálnu produkciu predovšetkým vo vzťahu k celému Slovensku, ani nie tak vo vzťahu k Bratislavskému regiónu, mestu alebo štvrti.

jakubak
panenska

Dobrý trh nevnímajú respondenti len ako miesto predaja a nákupu určitého typu výrobkov, ale ako multižánrové verejné podujatie. Dobrý trh je miestom stretávania, šírenia povedomia o spoločensky významných témach. Program, ktorý Dobrý trh ponúka, je vnímaný ako rozmanitý. Rovnako sú vnímaní aj aktéri, ktorí Dobrý trh navštevujú alebo sú do neho zapojení. Ukazuje to, že Dobrý trh je otvorený voči rôznym komunitám. Široká ponuka produktov a sprievodných podujatí má potenciál pritiahnuť na Dobrý trh návštevníkov s rôznymi záujmami a potrebami, vrátane návštevníkov, ktorí patria do zraniteľných skupín alebo majú nejakú formu zdravotného znevýhodnenia.

komunitný život

Identifikované dopady, podporné mechanizmy (ružové bubliny) a limity (zelené bubliny) vo vzťahu k cieľu budovania komunitného života a živých susedstiev. Zdroj: Ivana Rapoš Božič: Hodnotenie dopadov Dobrého trhu. Výskumná správa. Bratislava 2021

Dobrý trh má preukázateľný dopad na budovanie susedskej komunity v okolí Panenskej ulice, na prepájanie rôznych komunít, ako aj celkovo na budovanie sociálnych vzťahov. Aký je jeho tajný recept na posilňovanie komunity? Susedia sú priamo zapojení do programu. Susedské aktivity, ktoré sa konajú priamo počas Dobrého trhu, umožňujú obyvateľom lokality stretnúť sa a nadviazať nové alebo prehĺbiť už existujúce vzťahy. Pozitívne hodnotené bolo aj otváranie dvorov, ktoré sú počas roka prístupné len úzkej skupine užívateľov, ale počas Dobrého trhu sa otvoria širšej verejnosti. Zapájanie zástupcov lokálnych prevádzok a inštitúcií do programu stimuluje nadväzovanie nových sociálnych kontaktov a budovanie vzťahov v lokalite. Tie boli využité aj v prípade participatívneho procesu k plánovanej revitalizácii Panenskej ulice.

diskusia panenska

Prítomnosť aktivít vo verejnom priestore posúva latku toho, čo je pre obyvateľov predstaviteľné

Je to ale všetko také ružové? Zďaleka nie všetci obyvatelia lokality chodia na Dobrý trh a jeho prítomnosť v štvrti automaticky neznamená citeľné zlepšenie susedských vzťahov. Pokiaľ obyvatelia štvrte o zapojenie do komunitných aktivít nemajú záujem, samotná prítomnosť Dobrého trhu nestačí na to, aby ich do komunitného života vtiahla. Bez ohľadu na to, koľko ľudí zo susedstva sa do komunitných aktivít iniciovaných Dobrým trhom zapojí, samotná prítomnosť a viditeľnosť týchto aktivít vo verejnom priestore posúva latku toho, čo je pre obyvateľov štvrte vo vzťahu ku komunitnému životu predstaviteľné. Navyše, v susedstve okolo Panenskej ulice nefunguje len jedna „susedská“ komunita, ale aj rôzne „záujmové“ komunity združujúce sa okolo inštitúcií aktívnych v tomto priestore, napríklad okolo základnej umeleckej školy, rôznych kultúrnych a vzdelávacích inštitútov či cirkevných spoločenstiev. Dobrý trh svojimi aktivitami vytvára priestor na vzájomné stretávanie sa a nadväzovanie kontaktov naprieč komunitami.

verejný priestor


Identifikované dopady, podporné mechanizmy (oranžové bubliny) a limity (modré bubliny) vo vzťahu k cieľu oživovanie verejného priestoru. Zdroj: Ivana Rapoš Božič: Hodnotenie dopadov Dobrého trhu. Výskumná správa. Bratislava 2021

Ďalším efektom Dobrého trhu je schopnosť upriamovať pozornosť na potenciál verejného priestoru. Uzatvorením ulice a sprístupnením dvorov vytvára predpoklady pre potenciálnu zmenu využívania verejného priestoru. Respondenti ocenili aj nehmatateľné budovanie vzťahu k lokalite, napríklad cez organizované prechádzky alebo zviditeľnenie lokality, ktorú tak symbolicky umiestnili na mapu mesta.

Záujem organizátorov Dobrého trhu o verejný priestor v lokalite vyústil aj do ich zapojenia do projektu revitalizácie Panenskej ulice. V rámci neho iniciovali a viedli participatívny proces. Práve toto prepojenie je z pohľadu mnohých komunikačných partnerov a partneriek najhmatateľnejším dôkazom vplyvu Dobrého trhu na rozvoj lokality a celkovú revitalizáciu Panenskej ulice.

Respondenti však mali aj pochybnosti o tom, do akej miery má krátkodobá transformácia verejného priestoru počas Dobrého trhu vplyv na ich dlhodobé využívanie. Dlhodobé dopady sú závislé od súčinnosti ďalších aktérov, predovšetkým samospráv a súvisia aj s nezáujmom o verejný priestor na strane verejnosti.

Pozoruhodný vplyv na ekonomiku

Podľa vyjadrení respondentov je Dobrý trh výrazným impulzom pri rozbehu podnikania malých predajcov. Vytvára príležitosti pre zvýšenie viditeľnosti značky, budovanie vzťahov so zákazníkmi či sieťovanie s ďalšími aktérmi. Pre zákazníkov je Dobrý trh príležitosťou nakúpiť si výrobky priamo od ich výrobcov, a zároveň ich na mieste aj vyskúšať a objaviť niečo nové. Respondenti tiež oceňujú starostlivý výber trhovníkov a možnosť dozvedieť sa viac o príbehoch, ktoré stoja za výrobou lokálnych produktov. Limitom výberových produktov je ich vysoká cena. Respondenti nevnímajú produkty na Dobrom trhu ako niečo, čo by si mohli dovoliť nakupovať každý deň. Idú si tam skôr nakúpiť darčeky alebo vecí na špeciálne príležitosti.


 • Metodika výpočtu ekonomických dopadov je založená na detailnej input-output analýze, tzn. štruktúre odberateľsko-dodávateľských vzťahov slovenskej ekonomiky. Vychádza z dát Štatistického úradu Slovenskej republiky, aktuálnych sadzieb daní a zákonných odvodov na sociálne a zdravotné poistenie. Metóda ekonóma W. Leontiefa input-output analýzy bola ocenená Nobelovou cenou, aplikovaná metodika pre českú kultúru bola v roku 2013 certifikovaná Ministerstvom kultúry ČR.

Súčasťou výskumu bolo aj meranie ekonomického dopadu. Vstupnými dátami pre výpočet ekonomických dopadov boli rozpočet projektu a výdavky návštevníkov minuté priamo na Dobrom trhu alebo v priamej súvislosti s jeho návštevou (doprava, občerstvenie a nákupy v okolitých podnikoch). Pre výpočet zvolili údaje pre trh, ktorý sa konal mimo pandemických opatrení, v septembri 2019. Prilákal vtedy približne 15 až 20 tisíc návštevníkov.

Návštevníci podľa výskumu minuli cca 50 eur priamo na trhu, pri dochádzajúcich návštevníkoch predpokladáme výdavok ďalších cca 15 eur za dopravu, stravu a prípadné ubytovanie. Všetci návštevníci minuli vďaka návšteve Dobrého trhu celkom cca 772 500 eur. [1]


 [1] Počet návštevníkov a priemerný náklad návštevníka je informovaný odhad. 
ekonomicky dopad 1

Vzhľadom na to, že na Dobrý trh sú vyberaní lokálni predajcovia a tradiční výrobcovia, takmer všetky tieto prostriedky išli lokálnym dodávateľom a ich subdodávateľom, čo zvýšilo obraty mnohých podnikateľov, remeselníkov, firiem a ďalších subjektov na Slovensku. Existujú priame ekonomické efekty, ktoré následne generujú nepriame, tzv. multiplikačné efekty. Výdavky usporiadateľov a návštevníkov Dobrého trhu tak mali dopad na celkové zvýšenie obratu slovenskej ekonomiky približne o 1,2 mil. eur (obraty usporiadateľov a ich dodávateľských reťazcov, obraty predajcov, reštaurácií, dopravcov atď. a ich dodávateľov, vrátane DPH a ďalších daní).

ekonomicky dopad 3
Zdroj: Ekonomické dopady Dobrého trhu 2019 a jeho návštevníkov, Tereza Raabová, Ph.D., 2021

Pre realizáciu Dobrého trhu a uspokojenie požiadavky návštevníkov bolo potrebné zamestnať mnoho pracovníkov, ktorí vykonali prácu zodpovedajúcu približne 27 celoročným plným úväzkom. Zamestnancom všetkých zúčastnených podnikov boli vyplatené mzdy a poistenie vo výške cca 225 tisíc eur. Zisk slovenských firiem a podnikateľov sa zvýšil zhruba o 248 tisíc eur. Do verejných rozpočtov bolo vďaka Dobrému trhu 2019 odvedených cca 243 tisíc eur na dani z pridanej hodnoty, spotrebných daniach, daniach z príjmov fyzických a právnických osôb a odvodoch na sociálne a zdravotné poistenie.

ekonomicky dopad 2
Zdroj: Ekonomické dopady Dobrého trhu 2019 a jeho návštevníkov, Tereza Raabová, Ph.D., 2021

Celkové náklady na realizáciu Dobrého trhu v roku 2019 dosahovali 44 635 eur, z toho príjmy z verejných zdrojov tvorili 7 850 eur. Z uvedených výsledkov vyplýva, že 1 euro z verejných rozpočtov vložených do organizácie Dobrého trhu vygenerovalo obrat slovenskej ekonomiky vo výške 27 eur a odvody späť do verejných rozpočtov vo výške 31 eur.

dobrý trh 2019

Inšpirácia aj pre ostatných

Dobrý trh priniesol do Bratislavy nový koncept verejného kultúrneho podujatia, ktorý mnohí z nich predtým poznali len zo zahraničia. Jedným z najväčších dopadov je to, že inšpiroval vznik nových verejných podujatí, akými sú napríklad pravidelné trhy v Starej tržnici alebo Trnavský rýnek. Nárast počtu návštevníkov a celkového zväčšenia rozsahu Dobrého trhu je možné vnímať ako známku úspechu. Napriek tomu sa medzi respondentmi objavovala nostalgia za pôvodným Dobrým trhom. Pri takom veľkom podujatí sa susedská komunita rozplýva. Respondenti ocenili aj profesionálnu organizáciu podujatia, ktorá ale tiež stráca nádych akcie organizovanej „zdola“.


20. DECEMBER 2021

Text: Lívia Gažová
Fotografie: Marek Jančúch
Infografika: Ondrej Bódiš

 


 

Hlavní partneri

                    

Budujeme partnerstvá

Európsky fond regionálneho rozvoja
www.skhu.eu
www.rdvegtc-spf.eu

„Obsah tejto stránky nemusí odzrkadľovať oficiálne stanovisko Európskej únie.“

 

Partneri

nadacia vubimagine logoba logostare mestonc logo

 

Mediálni partneri

      fm logo