Kreatívny priemysel posunul Košice k najväčšiemu európskemu inovačnému ekosystému: mesto musí včas reagovať

Výmenník
Kultúrne spoty, ktoré vznikli počas EHMK na košických sídliskách, zmenili vnímanie kultúry a života mimo centra. Bývalé výmenníky zatraktívnili život na sídliskách, decentralizovali kultúrnu infraštruktúru a obyvateľom poskytli kultúrne, kreatívne a občianske zázemie. Foto: CIKE

Vo svete je zdokumentovaných mnoho úspešných príbehov, ako kultúra a kreativita zmenila tváre miest. Či už Bilbao, Malmö, East London, Austin, vždy je to prítomnosť talentu a schopnosť mesta reagovať a vytvárať podmienky na rozvoj. Téma komunitného rozvoja nebola pred projektom Európskeho hlavného mesta kultúry v Košiciach nová.

Michal Hladký
Michal Hladký

Najrozsiahlejšia investícia do kultúrnej infraštruktúry

Výrazný posun nastal vďaka EHMK v roku 2013. Je to už 10 rokov, odkedy môžeme sledovať dopady a výsledky víťazného projektu Interface a aj vplyv na mesto a jeho komunity.

Projekt pracoval s naratívom, kde sú na jednej strane občania, tzv. užívatelia, na druhej strane kultúra alebo program. Mesto so svojou infraštruktúrou je interface, ktorý im umožňuje komunikovať a napĺňať formu obsahom. Jednou zo zásad bola práca s už existujúcou infraštruktúrou, ktorá mala slabé, prípadne žiadne využitie, a teda bola opustená. Projekt Interface touto transformáciou priniesol najrozsiahlejšiu investíciu do kultúrnej infraštruktúry v moderných dejinách Košíc a posunul kultúru do pozície rozvojovej priority mesta. Zároveň sa stal priestorom, v ktorom sa vybudovali dôležité vzťahy a kapacity pre budúcu spoluprácu v rámci lokálneho kontextu, a čo je rovnako podstatné – pre medzinárodné projekty. Vo svojej šírke sa zameriaval okrem mnohých iných na dve dôležité oblasti: kreatívny priemysel a komunitný rozvoj. 

Komunitné centrá na sídliskách a vznik občianskych iniciatív

Na podporu komunitného rozvoja prostredníctvom rozvíjania participácie občanov, susedských projektov a komunitného umenia vznikli SPOTy (Výmenníky) – špecificky rekonštruované výmenníkové stanice, z ktorých sa stali komunitné kultúrne priestory na sídliskách. Jednotlivé komunity pracovali na vlastných projektoch, vytvárali nové programy aj aktivity, na ktoré využívali novovzniknuté priestory. Už existujúce iniciatívy našli nový priestor na uplatnenie, ako napríklad skejtová komunita vo výmenníku na Ľudovej. Alebo naopak priestory podnietili vznik nových aktivít, ako sú amatérske divadlá či skupiny venujúce sa gardeningu. SPOTy sú dodnes miestom, ktoré prispieva k decentralizácii kultúry v rámci mesta. V prípade Košíc to do veľkej miery znamenalo rozšírenie kultúrnej ponuky a aktivít mimo centra mesta a umožnilo vznik mnohých občianskych iniciatív a projektov.

vymenník wuppertalska
Výmenník Wuppertálska. Spolu ich je na sídliskách sedem a slúžia pre komunitných či začínajúcich umelcov, neformálne skupiny a neziskové organizácie, pre umelecké workshopy, tvorivé dielne, komunitné záhradky, vzdelávacie podujatia ale aj mestské športy. Foto: CIKE

Vlajkový projekt Kasárne / Kulturpark

Na to, ako Košice využili európske zdroje financovania, sa môžeme pozrieť z dvoch perspektív. Z hľadiska dopadu a z hľadiska času. Investičné projekty, na ktoré mesto, kraj, Ministerstvo kultúry SR a ďalší partneri využili regionálny operačný program (ROP) v rámci programového obdobia 2013 – 2020, mali priamy a okamžitý dopad na vytvorenie a skvalitnenie fyzickej mestskej infraštruktúry. Za vlajkový projekt v tomto prípade považujeme Kasárne/Kulturpark. Medzinárodnú architektonickú súťaž vyhral návrh prešovského ateliéru zerozero. Po jeho realizácii sa objekt dočkal najvyšších architektonických ocenení a dodnes je zásadným mestotvorným projektom v slovenskom meradle.

Budova kasární v pôvodnom stave pred a počas premeny na Kulturpark. Foto: CIKE

Postupom času sa priestor Kasární stal prirodzeným prostredím pre mnohé komunity. Námestie pred vstupom do areálu ako otvorený verejný priestor automaticky prilákalo a dalo možnosti streetovej kultúre (skejteri, bikeri či basketbalisti). Vnútorný areál je ideálnym priestorom pre rodičov s deťmi a pre seniorov a seniorky, čo v pôvodnom projekte nebolo primárnym zámerom. A keďže sa to stalo prirodzene, model fungovania sa tomu postupne prispôsobil a začal prinášať programy pre špecifické cieľové skupiny. Dnes Kasárne reflektujú potreby rôznorodého spektra komunít. Od podnikateľov a firiem v kultúrno-kreatívnom priemysle, sídliacich v tzv. Bravo hube, cez mládež až po návštevníkov odborných a kultúrnych podujatí, ktoré sa v Kasárňach organizujú.

Kasárne / Kulturpark
Kasárne / Kulturpark, miesto, ktoré vzniklo po rozsiahlej rekonštrukcii, sú pýchou košického kreatívneho priemyslu a obľúbeným cieľom rôznych mestských komunít. Foto: CIKE

Pokračovanie EHMK v košickom kreatívnom priemysle 

Po roku 2013 mesto zriadilo príspevkovú organizáciu K13 – košické kultúrne centrá. Tá je dodnes zodpovedná za správu vzniknutej fyzickej infraštruktúry a zároveň za jej program. Je financovaná mimo zdrojov EÚ, a to najmä z mestského príspevku a vlastnej činnosti. 

Pôvodná neziskovka EHMK 2013 sa transformovala a od roku 2015 nesie názov Creative Industry Košice (CIKE). Zameriava sa špecificky na podporu komunity subjektov pôsobiacich v kultúre a kreatívnom priemysle, ako sú napríklad silná skupina výtvarných umelcov a umelkýň, dizajnérov a dizajnérok, absolventov a absolventiek Fakulty umení, organizácie, ktoré riadia a pracujú v kultúrnych priestoroch alebo startupy na pomedzí IT a kreativity. Vytvára pre nich programy v oblasti vzdelávania, budovania kapacít, medzinárodného sieťovania, výskumu, ale aj tvorby politík a stratégií mesta. CIKE na rozdiel od K13 financuje v súčasnosti svoje aktivity z viac ako 60 % zo zdrojov EÚ. Od roku 2014 bola organizácia súčasťou mnohých medzinárodných projektov podporených z rôznych schém ako Kreatívna Európa, URBACT, Interreg, Erasmus+, Cosme, Erasmus pre mladých podnikateľov (EYE), Horizont Europe, Urban Innovative Actions (UIA) či najnovšie EIT KIC C&C. V rámci projektov, ktoré CIKE realizuje, sa zameriava najmä na podporu komunít v oblasti vzdelávania, budovania kapacít, medzinárodných prepojení a na mestský rozvoj.

Bauhaus-33
Kreatívny workshop v duchu Bauhausu. Foto: CIKE

Košice 2.0 je jeden z projektov, ktorého hlavnou témou je udržateľný mestský rozvoj, realizovaný s podporou Európskeho fondu regionálneho rozvoja v rámci programu Urban Innovative Actions. Centrálnym bodom projektu je CXI – Citizen Experience and Well-being Institute, ktorý sa zameriava na tri oblasti: aplikovaný výskum, verejný priestor a service design pre mestské služby. Cieľom projektu je zlepšovanie kvality života a well-beingu prostredníctvom zlepšovania kvality mestských služieb, ako napr. digitálne riešenie pre terénne sociálne služby či optimalizácia kancelárie prvého kontaktu. Vytvára tiež mechanizmus podpory a budovania kapacít, systém práce s dátami, rozhodovanie na základe dát. 

EHMK
Well-being alebo udržateľný rozvoj mestského priestoru je pokračovaním aktivít, ktoré mesto Košice začalo počas EHMK a úspešne rozvíja ďalej pomocou európskych fondov pre regionálny rozvoj. Foto: CIKE

Z perspektívy desiatich rokov je možné povedať, že zásadným prínosom projektu Európskeho hlavného mesta kultúry okrem infraštruktúry a mimoriadneho programu najmä počas roku 2013 bolo hlavne medzinárodné prepojenie, ktoré získal tím a stakeholderi v meste. Tieto kontakty tu zostali a pomáhajú mesto rozvíjať ďalej, a to často vďaka projektom presahujúcim hranicu kultúry a kreatívneho priemyslu. 

Najväčší inovačný ekosystém

Práve vďaka tomuto napojeniu na Európu a svet, ako aj vybudovaným vzťahom sa CIKE stalo dôležitou súčasťou veľkého inovačného konzorcia EIT KIC Culture & Creativity. KIC – knowledge and innovation communities – sú nástrojom EÚ, ktorým prináša sektorové inovácie v celoeurópskej mierke a tvorí tak najväčší inovačný ekosystém. V poradí deviate takéto partnerstvo je zamerané na inovácie v kultúre a kreatívnom priemysle. Spája hráčov zo širokého spektra: vzdelávanie, výskum, kultúra, verejný a súkromný sektor. Cieľom je vytvoriť udržateľný inovačný ekosystém pre podporu tzv. triple transition – zelenej, digitálnej a sociálnej tranzície. EIT KICs sú jedným z kľúčových nástrojov pod programom Horizon Europe pre výskum a inovácie. 

Hovoríme o dlhodobej podpore kultúrno-kreatívneho priemyslu v horizonte 15 rokov, v rámci ktorej bude úlohou Košíc prostredníctvom Co-Location Centra koordinovať aktivity v regióne východnej Európy pokrývajúcom Poľsko, Česko, Slovensko, Maďarsko, Rumunsko, Bulharsko a potenciálne aj Ukrajinu. Hlavnou úlohou je budovať a podporovať lokálne ekosystémy, prepájať hráčov a identifikovať potenciál, ktorý prinesie inovácie. Košice zároveň reprezentujú RIS regióny, kde sa kladie dôraz na preklenutie tzv. innovation gap. Špecifickým zameraním bude well-being a to, ako kultúra a kreativita prispievajú k zvyšovaniu kvality života, čo je do veľkej miery mestská téma. Niečo také sa na Slovensku podarilo prvýkrát, a táto príležitosť predstavuje jedinečný spôsob ako zapojiť nových hráčov z Košíc a zo Slovenska do medzinárodného kontextu.

Šťastie praje pripraveným

Kultúra a kreativita preukázateľne dokáže meniť tváre miest, no chce to prítomnosť talentu a schopnosť mesta reagovať a vytvárať mu podmienky. Zo skúsenosti, ktorú žijeme v Košiciach, je zrejmé, že to chce čas, vybudovať kapacity, vzťahy a infraštruktúru, ktorú potom postupne zaplní talent a prináša do mesta pridanú hodnotu. Je to dlhodobý proces a chce to sústredené úsilie mnohých stakeholderov a často aj šťastie, ktoré však praje najmä pripraveným. Preto je dôležité mať plán a víziu. Pre Košice to je prepojenie digitálu a kreativity ako inovačnej platformy pre akýkoľvek iný sektor.


18. AUGUST 2023

Text: Michal Hladký
Fotografie: CIKE

Ing. arch. MICHAL HLADKÝ, ArtD. je riaditeľom Creative Industry Košice (CIKE). Manažér kultúry s bohatými skúsenosťami v oblasti riadenia neziskových organizácií, s kvalifikáciou v oblasti urbanistického plánovania, kultúrneho a kreatívneho priemyslu či dizajnového výskumu, odborník v oblasti komunitných a sociálnych služieb.

 


 

Partneri

EU_flag

Toto opatrenie je spolufinancované Európskou úniou

Tento projekt bol financovaný za podpory Európskej komisie. Tento obsah odráža výlučne názory autorov a Európska komisia nenesie žiadnu zodpovednosť za použitie obsiahnutých informácií.