Punkt: Rozvoj mesta sa začína dialógom

Za platformou CTZN stojí občianske združenie PUNKT, ktoré sa od roku 2007 zaoberá propagáciou dizajnu, architektúry a urbanizmu, komplexnou podporou rozvoja mesta počnúc komunitným developmentom, cez rozvoj miestnej ekonomiky po zapájanie obyvateľov do plánovacích procesov.

Pod občianskym združením Punkt organizujete Dobrý trh, participatívne procesy, školenia Zero Waste a konferenciu WhatCity?, ktorá prešla transformáciou a stala sa z nej platforma CTZN. Čo vás viedlo k tejto zmene?

Barbara: WhatCity? vzniklo z potreby prinášať nové urbánne stratégie pre mesto, v ktorom žijeme a podnecovať reálne zmeny. Punkt sa dlhodobo venuje rôznym mestotvorným aktivitám, pričom naša rola je všade rovnaká: prepájame odborníkov, samosprávy a verejnosť. Formát konferencie WhatCity? sme pravidelne inovovali. Pýtali sme sa, akou formou vieme sprostredkovať odborné informácie tak, aby zaujali úradníka mestskej časti, lokálnych expertov aj mestské komunity. Od konferencie sme prešli k vysielaniu dialógov 1:1 a neskôr ku komentovaným exkurziám autobusmi MHD po rôznych miestach, napríklad kde končí náš odpad. Pandémia nám však ukázala slabé miesto a citlivosť verejných podujatí na bezpečnosť a ochranu zdravia.

barbara a illah
Foto: Marek Jančúch

Illah: V tomto období sa v Punkte venujeme internému hodnoteniu našich projektov, ktoré vznikli pod vplyvom pandémie. Snažili sme sa efektívne využiť čas, kedy sme nemohli organizovať podujatia v tej podobe, na akú sme boli zvyknuté. Prišli sme na dve zásadné veci. Projekt WhatCity? mal pomerne veľký vplyv na naše mestá a ich rozvoj z pohľadu občianskeho, aj štátneho. Ale nedostal sa do povedomia verejnosti. Síce sme prepájali odborníkov a autority v téme, no širšej verejnosti sme to, žiaľ, nevedeli odkomunikovať tak, ako sme si priali. Mali sme pocit, že témy, ktoré prinášame, (zahraničných) hostí, ktorých pozývame a obsah, ktorý tvoríme, nie sú dostatočne komunikované širšej verejnosti. A takisto sme potrebovali dokumentovať a archivovať výstupy tak, aby sa k tomu mohli ľudia dostať a bolo to pre nich stále atraktívne. 

Prišli sme na to, že ak pretransformujeme všetky formáty na jednu online platformu, bude to všetko prehľadne zosumarizované a umožní nám to komplexnejšie rozvíjať a prezentovať témy, odborníkov a ich prácu. Neznamená to, že sa formát zásadne mení. Naďalej sa budeme stretávať, objavovať miesta, organizovať workshopy, exkurzie či diskusie naživo. Výhodou platformy je, že každý si bude môcť informácie z týchto podujatí nájsť v atraktívnej podobe. Teda prostredníctvom reportáží, nahrávok, rozhovorov či článkov.

WhatCity? Mesto bez odpadu – odborný workshop pre samosprávy (2019) prepojil zahraničných odborníkov s lokálnymi stakeholdermi. Foto: Marek Jančúch
Súčasťou podujatia WhatCity? Mesto bez odpadu bola verejná autobusová exkurzia po miestach, kde odpad končí (2019). Foto: Marek Jančúch

Čo znamená CTZN a aký je rozdiel medzi ním a WhatCity?

B: CTZN je citizen, občan, obyvateľ a užívateľ, my všetci čo žijeme v urbanizovanom svete. Vplývajú na nás verejné politiky, ktoré – veríme, že dokážeme vďaka demokratickým procesom aj pozitívne ovplyvňovať a rozvíjať tak svoje životné prostredie. Kým WhatCity? si kládlo otázku v akom meste chceme žiť, CTZN už prichádza s postojom, že základom pre zdravé mesto je aktívna občianska spoločnosť a silné komunity.

WhatCity? Mesto bez odpadu (2019). Foto: Marek Jančúch
WhatCity? Mesto bez odpadu (2019). Foto: Marek Jančúch

I: Prostredníctvom WhatCity? sme prepájali ľudí z rôznych sfér a nevznikali medzi nimi len dialógy, ale spoločne sme hľadali riešenia pre komplexné problémy. WhatCity? bolo také semienko zasiate do hláv ľudí, že „dá sa to aj tu“. Myslíme si a aj vidíme, že cesta je práve v medziodborovej a sektorovej spolupráci. Keď si spomenieme na jedno z vydaní WhatCity? o Meste bez odpadu, čo bola exkurzia a konferencia, v spolupráci s INCIEN a Bratislavským magistrátom, tam sme presne videli, ako sa odborníci, verejnosť a samosprávy nadchli pre myšlienky, ktoré sme priniesli.

Dva roky po konferencii má Bratislava svoju stratégiu predchádzania vzniku odpadu a spolu s OLO bolo otvorené reuse centrum. V myslení ľudí nastali veľké zmeny a hneď na to aj systémové zmeny.

Skúsenosti o. z. Punkt využilo mesto Bratislava pri nastavení svojho prvého reuse centra na Bazovej ulici. Foto: Ľubo Baran

V CTZN v tom budeme pokračovať, a hlavne lepšie komunikovať s verejnosťou. Chceme byť platformou o mestách, ich udržateľnom rozvoji a o ľuďoch, ktorí sú motorom zmeny. Prezentovať šikovných úradníkov a odborníkov. A týmto spôsobom vieme šíriť dobré myšlienky aj do iných regiónov!

WhatCity? bolo také semienko zasiate do hláv ľudí, že „dá sa to aj tu“. Myslíme si a aj vidíme, že cesta je práve v medziodborovej a sektorovej spolupráci.

Odborný workshop WhatCity? Hľadáme dobrých susedov (2015). Foto: Illah Van Oijen

O. z. Punkt je známy networkingom – prepája ľudí z mnohých sfér s cieľom vytvoriť v meste príjemné podhubie, fungujúce spolupráce a rozširovať mestské komunity. Pokračujete v tom aj prostredníctvom platformy?

I: Časom chceme byť viac a viac platformou pre rôzne iné organizácie na komunikáciu tém, týkajúcich sa udržateľného rozvoja miest. Jeden spôsob, ktorý testujeme teraz, je meniaca sa odborná redakcia podľa tém. Takže máme externú redakciu obsahových prispievateľov, kam patrí o. z. Spiace miesta, odborníčky a odborníci z Metropolitného inštitútu Bratislavy a z ministerstiev. Bolo by fantastické, keby takýto prispievatelia mali časom svoju pravidelnú rubriku.

Ďalší spôsob, akým pracujeme s naším networkom, sú workshopy s rôznymi stakeholdermi. K prvému vydaniu sme zorganizovali sériu workshopov, týkajúcich sa brownfieldov. Zúčastnili sa ich ministerstvá, aktivisti, developeri. Pozerali sme sa na to, v čom sa títo ľudia zhodujú, aké sú potrebné kroky pre vznik systémových zmien na Slovensku. V rámci workshopu vznikol Manifest brownfieldov na Slovensku, ktorý spolu podpíšeme a zverejníme na CTZN. Takto si predstavujeme ideálnu spoluprácu.

Medzinárodný odborný workshop WhatCity? na Mickiewiczovej ulici v Bratislave (2018) Foto: Marek Jančúch
Netradičný formát trhoviska ideí v rámci podujatia WhatCity? Komunity v meste (2018). Foto: Marek Jančúch

Plánujeme tiež pokračovať so seminármi, školeniami, medzinárodnými spoluprácami na projektoch, s cieľom vymieňať si skúsenosti a prezentovať príklady dobrej praxe. Pre druhé, októbrové číslo, týkajúce sa trhov v mestách, sme prizvali budapeštianske Centrum pre súčasnú architektúru KÉK. Majú vypracovanú metodiku na meranie dopadu kultúrnych aktivít vo verejnom priestore, ktorú sme prispôsobili pre Slovensko a spolu s nimi meriame dopad Dobrého trhu. Výsledky chceme publikovať. Recipročne tiež navštívime Budapešť a odovzdáme tam naše know-how o narábaní s odpadom na verejnom podujatí. Je to zároveň príležitosť vylepšiť náš manuál pre festivaly a medzinárodné podujatia. Skrátenú verziu uverejníme tu na CTZN.

Street festival WhatCity? na Mickiewičke s podtitulom O ulici na ulici (2018). Foto: Marek Jančúch

Akým témam sa plánujete venovať a s akou periodicitou budú články pribúdať? Čo bude prvou témou nového magazínu?

B: Chceme štvrťročne otvárať také témy, ktoré sa týkajú inkluzívneho rozvoja mesta z rôznych perspektív. V prvom vydaní sa venujeme téme brownfieldov, ktorou sme sa zaoberali ešte v rámci projektu WhatCity? Plánovali sme exkurziu mestským autobusom po týchto nevyužívaných alebo zanedbaných miestach, keďže bežný človek ich väčšinou vytesňuje z mentálnej mapy mesta. Pritom predstavujú kultúrny, sociálny, ekologický aj ekonomický potenciál pre zdravé polycentrické mesto, akým by Bratislava mohla byť. Druhé číslo patrí trhom a ich mestotvornému prínosu. Zaujíma nás napríklad aký dopad má podujatie ako Dobrý trh na rozvoj lokálnej ekonomiky a život miestnej kultúrnej a susedskej komunity. V Punkte sa pri príležitosti 10. výročia Dobrého trhu sústreďujeme na výskum merania tohto dopadu.

Brownfieldy predstavujú kultúrny, sociálny, ekologický aj ekonomický potenciál pre zdravé polycentrické mesto, akým by Bratislava mohla byť.

Komentovaná prehliadka okolia v rámci workshopu WhatCity? na Mickiewiczovej ulici (2018). Foto: Marek Jančúch

Obe pôsobíte v Bratislave – má magazín rozvíjať hlavné mesto a záujem jeho obyvateľov? Aké sú v tomto jeho ambície?

B: Bratislavu, ako najväčšie mesto a ekonomicky najsilnejší región na Slovensku, vnímame ako liaheň pre inovácie. Chceme túto ambíciu podporiť a byť príkladom pre rozvoj iných miest na Slovensku. Zároveň sú pre nás dôležité inšpirácie z väčších metropol, ako aj z menších miest. Paradoxne, niektoré progresívne projekty, ktoré sa v Bratislave ťažko realizujú, sa jednoduchšie a rýchlejšie naplnia v inom meradle. Polmiliónová aglomerácia má svoje limity, mentálne či systémové, ktoré nás baví skúmať a ideálne aj ovplyvňovať. Základom pre progres je aj istá kritická masa, ktorá pomaly v Bratislave a na Slovensku rastie.

Keby ste si mali vybrať niečo, k čomu máte v rámci magazínu osobný vzťah, čo vás špeciálne teší na jeho existencii?

B: Teší ma prechod do introvertnejšej formy, čo znamená, že pracujeme na obsahu s redakciou, zaoberáme sa témami interne a prepájame sa s odborníkmi tak, aby sme vytvorili príspevky s väčším dosahom a dlhodobejším vplyvom na verejnosť. Kým doteraz naša príprava smerovala najmä k verejným, často aj dvojdňovým podujatiam, teraz máme priestor a čas venovať sa jednej téme do hĺbky. A to, čo prinesieme, ostane v online verzii prítomné naďalej.

Street festival WhatCity? na Mickiewičke na deň otvoril rušnú ulicu pre ľudí (2018). Foto: Marek Jančúch

I: Páči sa mi, že CTZN je miestom, kde sa môžete stretnúť s rôznymi grafickými dizajnérmi a fotografmi. V rámci mestských tém sme sa rovnako sústredili na vizualitu platformy a aj po tejto stránke chceme prinášať hodnotný obsah, predstavovať talentovaných ľudí. A to nám umožňuje práve vizuálny storytelling, ktorý by mal byť v platforme neustále prítomný.


13. SEPTEMBER 2021

Rozhovor pripravila: Elégia Štrbová
Edit: Denisa Vološčuková
Fotografie: Ľubo Baran, Marek Jančúch a Illah Van Oijen

 


 

V roku 2021 ďakujeme za možnosť strategického rozvoja o. z. Punkt: