Čistiarne odpadových vôd môžu byť zelenými elektrárňami. U nás sme zatiaľ od toho ďaleko

Ebswien
Plynové nádrže viedenskej čistiarne Ebswien. Foto: Christian Houdek

Budujú sa hlavne preto, aby sa splaškami neznečisťovali rieky a zdroje pitnej vody. No môžu byť producentmi obnoviteľnej energie aj zdrojom živín pre poľnohospodárstvo.

Pavla Lényiová

• V Cirkulárnom meste kolujú zdroje, materiály, výrobky aj energia. Brownfieldy sa recyklujú na nové štvrte, autobusy jazdia na plyn z bioodpadu, starý nábytok končí v reuse centre. Výrobky sa udržiavajú čo najdlhšie v obehu, šetria sa prírodné zdroje, eliminujú emisie. V tejto rubrike v spolupráci s Inštitútom cirkulárnej ekonomiky sledujeme tému cirkulárnych miest a ukazujeme, aké systémové zmeny potrebujeme zaviesť na Slovensku.

Keď sme vstupovali do EÚ, bývalo v domoch pripojených na verejnú kanalizáciu len zhruba 55 % obyvateľstva. Čistením prechádzalo necelých 65 % odpadových vôd.

Za posledných zhruba 20 rokov boli u nás hlavnou hnacou silou pri budovaní kanalizácií európska legislatíva a eurofondy. Na kanalizáciu je už pripojených približne 70 % Slovákov. Čistením prechádza 93 % odpadových vôd. Je to lepšie pre prírodu aj pre zdravie ľudí, no napriek posunu ešte stále neplníme kritériá príslušnej smernice.

Kým dobiehame budovanie základnej infraštruktúry, v EÚ a vo svete dochádza k rozšíreniu chápania úlohy čistiarní. Nemusia byť len miestami, ktoré odstraňujú znečistenie, a pritom spotrebujú veľa energie a produkujú emisie.

V dvojdielnej sérii platforma Citizen vysvetľuje, ako sa môžu zmeniť na zelené elektrárne či teplárne a továrne na suroviny. Či už organickú hmotu, živiny, ako je fosfor, dusík či draslík, alebo aj vyčistenú vodu.

Tak ako sa totiž snažíme predchádzať vzniku tuhého odpadu, recyklovať ho, menej skládkovať a ten nerecyklovateľný energeticky zhodnotiť, podobne treba rozmýšľať aj pri tekutom odpade.

Čistiareň odpadových vôd Stará Turá. Zdroj: Inštitút cirkulárnej ekonomiky / štúdia Kal nad zlato
Ebswien
Vnútri jednej z vyhnívacích nádrží viedenskej čistiarne Ebswien. Foto: Christian Houdek

Elektrina a teplo z bioplynu

Už dnes je u nás štandardom v prípade väčších čistiarní využívať energiu z kalu. O čo ide?

Odpadovú vodu okrem iného čistia aj mikroorganizmy. Živia sa znečistením a tým ho z vody odstraňujú. Kal sú teda mikroorganizmy nakŕmené naším odpadom. Musí sa stabilizovať, aby sa zastavil jeho samovoľný rozklad a zredukovali sa alebo úplne odstránili patogénne organizmy

Vo väčších čistiarňach sa oplatí investovať do takého riešenia, pri ktorom sa dá získať energia. Kal sa rozkladá v nádržiach bez prístupu vzduchu a pritom vzniká bioplyn, ktorý sa spaľuje a vyrába sa z neho iba teplo, alebo teplo aj elektrická energia. U nás má takéto vyhnívacie nádrže zhruba 50 čistiarní, vysvetľuje profesor Igor Bodík z Ústavu chemického a environmentálneho inžinierstva Fakulty chemickej a potravinárskej technológie Slovenskej technickej univerzity (STU) v Bratislave, ktorý je zároveň predsedom Asociácie čistiarenských expertov.

Najväčšia čistiareň v bratislavskej Vrakuni si vďaka svojej kalovej bioplynovej stanici pokrýva sama do 80 % spotreby tepla a zhruba 61 % spotreby elektriny. Podľa Igora Bodíka sú najsebestačnejšími práve vrakunská a trnavská čistiareň.

Vykúrený byt vďaka čistiarni

Niektoré zahraničné prevádzky však idú ešte ďalej. Nielenže sú sebestačné, ale vyrábajú energiu navyše. Napríklad viedenská čistiareň dodáva elektrinu a teplo do siete. Dosiahla to vďaka zvyšovaniu energetickej efektívnosti, zavádzaniu solárnych či veterných zdrojov energie a inováciám pre účinnejšie energetické využitie kalu. Dve budapeštianske čistiarne vyrábajú bioplyn aj z kalu z iných čistiarní, z reštauračného bioodpadu či odpadu z potravinárskeho priemyslu či živočíšnej výroby. Elektriny majú niekedy nadbytok a dodávajú ho do siete.

Ebswien
Vyhnívacie nádrže viedenskej čistiarne Ebswien. Foto: Christian Houdek

Energeticky pozitívne čistiarne si teda nevystačia len s kalom. Musia byť efektívne a mať aj nejaký ďalší zdroj obnoviteľnej energie, vysvetľuje profesor Bodík a dodáva: „Pritekajúca voda má v sebe toľko energie, že by sa z nej dala prevádzkovať celá čistiareň, ale dostať tú energiu z vody je dnes pomerne drahé.“ Menuje chemickú energiu či výmenníky, vďaka ktorým sa dá využiť teplo z vody.

Vykurovať desiatky tisíc domácností teplom z vody z čistiarne plánuje napríklad Praha.

Kal ako hnojivo

Kal z menších čistiarní, ktoré nemajú vyhnívacie nádrže, sa dá poslať do externých bioplynových staníc, prípadne sa spaľuje a pritom energeticky zhodnocuje. No keďže je kal bohatý na organickú hmotu a živiny, najviac by sme jeho potenciál zužitkovali na poli. V druhom diele série sa pozrieme na to, ako sa dá v poľnohospodárstve využiť kal či vyčistená voda z čistiarní odpadových vôd. A tiež na to, ako nás bude k zelenšej energii a cirkulárnejšiemu prístupu v čistiarňach tlačiť európska legislatíva.

Pomôžu (euro)fondy?
Niektoré z investícií do zvyšovania energetickej sebestačnosti môžu byť návratné. Na druhej strane, slovenský vodárenský sektor dosahuje investičný dlh v miliardách eur. Do akej miery by mohli pomôcť rôzne fondy?
Čistiarne by mohli teoreticky využiť dotácie alebo návratné prostriedky z eurofondov vyhradené na zlepšovanie energetickej efektívnosti a zavádzanie obnoviteľných zdrojov energie, kde sa spomína explicitne aj využívanie plynu z čistiarenského kalu. Výzvy však budú vyhlásené pravdepodobne až v poslednom kvartáli roka a zatiaľ nie sú známe detailné podmienky.
Taktiež bolo možné využiť podporu z Plánu obnovy na výstavbu nových zdrojov obnoviteľnej energie (OZE). V prvej výzve uspela s fotovoltickou elektrárňou napríklad čistiareň v Badíne. Výzva na bioplynové stanice z Plánu obnovy pre čistiarne určená nebola. Takéto dve výzvy by sa mali opakovať, zatiaľ vyhlásené neboli. 
S podporou využitia plynu z čističiek pri výrobe obnoviteľnej energie sa počíta aj v jednej zo schém Modernizačného fondu, ktorý tvoria výnosy z predaja emisných kvót. Výzva zatiaľ ale vyhlásená nebola, rezort sa aktuálne sústredí hlavne na Plán obnovy, takže ani tu nepoznáme detaily.

28. JÚN 2023

Text: Pavla Lényiová
Fotografie: Christian Houdek a Inštitút cirkulárnej ekonomiky


Partneri

EU_flag

Toto opatrenie je spolufinancované Európskou úniou

Tento projekt bol financovaný za podpory Európskej komisie. Tento obsah odráža výlučne názory autorov a Európska komisia nenesie žiadnu zodpovednosť za použitie obsiahnutých informácií.