Odpad na verejnom podujatí treba riešiť skôr, ako sa začne

Triediaca stanica na Dobrom trhu: kľúčový nástroj na zbieranie odpadu v teréne tak, aby bol správne vytriedený. Zároveň slúži ako nástroj vzdelávania verejnosti o pravidlách triedenia. Foto: Marek Jančúch

Organizátorky podujatia Dobrý trh spísali 12 tipov na zorganizovanie podujatia bez odpadov. Cenné skúsenosti odovzdávajú aj vďaka školeniu Festival bez odpadu, zameranému na školenie organizátorov podujatí po celom Slovensku.

Na festivaloch a podujatiach túžime zažiť niečo mimoriadne, niečo viac. Viac zábavy, stretnutí, viac hudby a dobrého jedla. Zážitky sú skoncentrované do pár hodín a krásne spomienky nám spestrujú návrat do bežnej reality. Každoročne sa na Slovensku uskutoční 22 festivalov pod holým nebom, 20 festivalov v interiéri a množstvo podujatí samospráv ako sú trhy či hody. Po každom z nich nám ostáva aj niečo iné ako zážitky. Množstvo odpadu.

Podľa štatistík vyprodukuje obyvateľ Slovenska počas jedného bežného dňa 1,08 kg odpadu. Na festivale je to 0,92 kg na návštevníka. Za jednu sezónu to môže byť až 700 ton odpadu, teda asi ročný objem odpadu obce s takmer 2000 obyvateľmi.

Zodpovednosťou každého organizátora podujatia by malo byť aj naplánovanie funkčnej odpadovej infraštruktúry a nastavenie takých pravidiel, ktoré povedú k minimalizácii odpadu na podujatí. Nie je to však jednoduchý proces.

Prvý Zero Waste festival na Slovensku

Aj Dobrému trhu trvalo nastavenie odpadového hospodárstva niekoľko rokov. Lepší systém označovania košov na triedený odpad, zapojenie dobrovoľníkov ani zdobenie smetných nádob nepomáhalo. Množstvo odpadu sa nezmenilo.

Prvé väčšie pokroky na ceste za bezodpadovým podujatím sa objavili po zapojení odborníčok na cirkulárnu ekonomiku z Inštitútu cirkulárnej ekonomiky. Aj vďaka ich odbornému vhľadu sa Dobrému trhu po roku a pol analýz a príprav podarilo stať sa prvým bezodpadovým festivalom na Slovensku. Koncept „Dobrý trh bez odpadu“ bol uvedený v apríli 2017 na Jakubovom námestí v Bratislave. Cenné skúsenosti a poučenia z tohto procesu sa následne podarilo rozšíriť aj vďaka školeniu Festival bez odpadu, zameranému na školenie organizátorov podujatí po celom Slovensku.

dobry trh 2018
Na triediacich staniciach sa od roku 2017 vytrénovali stovky dobrovoľníkov, ktorí spolu s návštevníkmi umožnili aj zber kompostovateľného kuchynského odpadu. Foto: Marek Jančúch

Organizátorky pre CTZN spísali 12 tipov na zorganizovanie podujatia bez odpadov.

1. Celý tím „na palube“

Je dôležité, aby všetci členovia organizačného rozumeli, do čoho a prečo sa spoločne púšťate. Ak je cieľom lepšie odpadové hospodárstvo a redukcia odpadu, musí to zasiahnuť všetky oblasti festivalu, od plánovania stratégie až po upratovací personál. V duchu Zero Waste je potrebné premýšľať nielen pri produkcii podujatia, ale aj pri PR a komunikácii, fundraisingu, výbere merchandisingu či pri tlači.

2. Spolupráca s odborníkmi

Nastavenie cirkulárneho fungovania pre špecifický typ podujatia je komplexný proces. Nejde len o to, postaviť do areálu triediace stanice – smetné nádoby na triedený odpad. Poraďte sa s odborníkmi na cirkulárnu ekonomiku, na triedenie a spracovanie odpadov vo vašom regióne.

dobry trh 2018
Diskusia o zero waste na Dobrom trhu s organizátormi festivalu Pohoda, trhu Trnavský rínek a Inštitútom cirkulárnej ekonomiky. Foto: Marek Jančúch

3. Stanovenie vízie

Nájdite silnú motiváciu, ktorú budete vedieť ďalej zrozumiteľne zdieľať s ľuďmi naokolo. Ako organizátori verejného podujatia máte jedinečnú príležitosť dostať do povedomia návštevníkov určité myšlienky a inšpirovať ich k pozitívnej zmene návykov a správania v oblasti minimalizácie množstva odpadov.


* Greenwashing je šírenie dezinformácií organizáciou za účelom prezentovať environmentálne zodpovedný verejný obraz sama seba.

4. Mapovať, merať, zapisovať

Je dôležité vedieť merať svoj posun. Mať čísla vám umožní vyhodnotiť reálne výsledky, s ktorými viete ďalej pracovať a komunikovať ich. Bez reálnych merateľných výsledkov, o ktoré sa viete oprieť, môžete ľahko skĺznuť ku greenwashingu.* Na začiatku zmerajte, koľko odpadov vzniká aktuálne na vašom podujatí a ktorý druh odpadu prevažuje. Následne môžete spolu s odborníkmi nastaviť ciele a určiť prostriedky na zlepšenie. Odmerajte množstvo odpadu, zlepšite triedenie, minimalizujte zmesový komunálny odpad a celkové množstvo vyprodukovaného odpadu. V druhej fáze sa môžete zamerať na meranie ďalších oblastí, ako je spotreba vody, energie alebo zníženie celkovej uhlíkovej stopy podujatia.

5. Pripravte si čas, financie a ľudí

Prípravné stretnutia s odborníkmi na cirkulárnu ekonomiku, mapovanie a plánovanie môže zabrať niekoľko mesiacov, až rok.

Niektoré Zero Waste riešenia môžu stáť financie navyše (zapožičanie vratných pohárov, kúpa biologicky rozložiteľných odpadových vriec, ekologická tlač, výrobky z recyklovaných materiálov, zaškoľovanie personálu). Pre podujatie s premyslenými schémami odpadového hospodárstva je však možné získať dodatočné prostriedky cez rôzne dotačné programy.

Zavedenie Zero Waste koncepcie si bude vyžadovať aj zapojenie väčšieho množstva ľudí (odborníkov, nových dodávateľov, dobrovoľníkov na triediace stanice). Možno sa tiež rozhodnete pre vytvorenie pozície ako je „sustainability manager“ (manažér pre udržateľnosť) alebo koordinátor dobrovoľníkov na triediacich staniciach.

dobry trh 2017
Veľmi dôležitou zložkou zero waste stratégie je kompostovanie, ktoré je kľúčom k minimalizovaniu odpadu nielen na podujatiach, ale aj doma. Foto: Marek Jančúch

6. Oslovte Zero Waste dodávateľov a odberateľov odpadu

Na minimalizáciu odpadu na podujatí je kľúčové nastaviť efektívnu a funkčnú infraštruktúru. Navrhnite rozmiestnenie triediacich staníc a kontajnerov v areáli, prehľadný informačný a navigačný systém. Vybavte ich v súlade so Zero Waste konceptom.

Zabezpečte si spoluprácu s dodávateľmi, ktorí poskytujú služby v súlade s trvalou udržateľnosťou a odberateľov, ktorí preberú váš vytriedený odpad a správne ho zhodnotia (recyklácia, kompostovanie).

7. Jednotné pravidlá

Pravidlá o minimalizácii a o nakladaní s odpadmi by mali byť zrozumiteľné, kontrolovateľné a najmä jednotné pre návštevníkov, predajcov, partnerov podujatia, účinkujúcich aj pre členov organizačného tímu.

Inštrukciám pre predajcov a gastro predajcov na podujatí venujte samostatnú pozornosť. V ideálnom prípade zapracujte svoje záväzné podmienky už do prihlášky.

8. Hrdinovia triediacich staníc

Pred podujatím je potrebné zabezpečiť školenie pre personál ohľadne pravidiel triedenia odpadu.

Personál na triediacich staniciach pomáha návštevníkom so správnym triedením a navigovaním aký odpad patrí do akej smetnej nádoby. Ich príprave a zaškoleniu venujte samostatnú pozornosť. Budú v priamom styku s návštevníkmi a od nich do veľkej miery závisí, ako kvalitne bude odpad vytriedený.

V snahe obmedziť tvorbu plastového odpadu na minimum zaviedlo mesto Trenčín na festivale Pri trenčianskej bráne (2019) niekoľko zásadných opatrení. Foto: archív mesta Trenčín / www.trencin.sk
infografika
Infografika. Zdroj: archív mesta Trenčín / www.trencin.sk

9. Pozitívna motivácia

Festivaly a podujatia sú výborným miestom na komunikáciu a šírenie osvety aj o odpadovom hospodárstve v obci a v rámci širokej verejnosti.

V komunikácii pred a počas akcie spomeňte všetky opatrenia, ktoré ste sa ako festival rozhodli aplikovať a poďakujte ľuďom, ktorí vám pomáhajú. Návštevníkov treba pozitívne motivovať k triedeniu, vysvetľovať im význam pre životné prostredie, vytvoriť infografiky a hovoriť o ceste vášho odpadu a vašom zodpovednom prístupe.

Po podujatí je dobré informovať o úspechoch s redukciou odpadu, ktoré prinesú pocit zadosťučinenia.

Občianske združenie Be hero, go zero (Buď hrdina pre planétu) zastrešuje ekologických nadšencov, ktorí sa snažia žiť bez odpadu a nebyť ľahostajní k životnému prostrediu. Foto: Štefan Dominik / beherogozero.sk

10. Kontrola a vyhodnotenie

Počas akcie kontrolujte dodržiavanie pravidiel. V tíme musia byť jasné aj „kontrolné kompetencie“ a postup, čo robiť v prípade zistenia nedodržania pravidiel.

Smetná nádoba je miestom, kde zistíte, či boli opatrenia na zníženie odpadov na vašom podujatí úspešné. Ak odovzdávate poloprázdne nádoby na zmiešaný komunálny odpad, stali ste sa funkčným článkom v cirkulárnej ekonomike.

prirucka
Účastníci školenia Festival bez odpadu, ktoré organizuje OZ Punkt a Inštitút cirkulárnej ekonomiky, dostanú aj príručku.

11. Zdieľanie skúseností

Pri tvorbe, vylepšovaní či financovaní Zero Waste princípov je dobré inšpirovať sa inými podujatiami, ktoré už podobné opatrenia zaviedli. Myslite na to, každé podujatie má iné charakteristiky a môžu na ňom fungovať iné opatrenia. Svoje skúsenosti a názory odovzdávajte ďalej.

12. Neprestaňte sa zlepšovať

Oblasť ekológie sa veľmi rýchlo vyvíja, preto radíme sledovať, čo sa aktuálne deje a vyskúšať každú inováciu, ktorou by ste dokázali odpadovú bilanciu vášho podujatia zlepšiť. Zmeny však prichádzajú aj v legislatíve, takže sledujte nové nariadenia, ktoré môžu ovplyvniť produkciu a minimalizáciu odpadov aj na podujatí.

Záver

Festivaly a iné podujatia prispievajú k premene verejnej debaty a zvýšeniu spoločenského tlaku na systémové zmeny na úrovni vlády alebo mestských samospráv. Je na každom organizátorovi a organizátorke, ako tento potenciál využije, napríklad aj na šírenie osvety v oblasti odpadov a cirkulárnej ekonomiky.

Uvedených dvanásť krokov predstavuje síce komplexné zhrnutie a návod na minimalizáciu odpadu, ale tie sa môžu premeniť na realitu len cez skutočné odhodlanie, dôsledné analýzy a plánovanie, ktoré sa začne oveľa skôr ako samotné podujatie. O tom, kde skončí odpad z vašej akcie, rozhodujete možno práve teraz. Ak si chcete osvojiť zručnosti z manažovania odpadov na podujatiach, radi sa s vami podelíme o naše vedomosti, ktoré sme v praxi získali, na jednom z ďalších školení Festivaly bez odpadov.

školenie
Podujatie OZ Punkt v spolupráci s Inštitútom cirkulárnej ekonomiky zamerané na školenie organizátorov festivalov a podujatí na celom Slovenku. Foto: Marek Jančúch

Zero Waste je životný štýl a spôsob fungovania domácnosti s cieľom minimalizovať odpad. Riadi sa piatimi hlavnými pravidlami:

Odmietnime všetko jednorazové

Jednorazové plastové tašky, slamky, plastové fľaše, polystyrénové obaly na jedlo, jednorazové plastové príbory… Sú to veci, ktoré sa dajú jednoducho nahradiť opakovane použiteľnými predmetmi, pri ktorých odpad vôbec nevzniká.

Zredukujme množstvo vecí, ktoré používame

Koľko vecí nám doma len tak stojí a nepoužívame ich takmer vôbec? Zredukujme našu ekologickú stopu: nenakupujme zbytočné oblečenie, nábytok, drobnosti. Vlastnime iba to, čo naozaj potrebujeme. To, čo využívame iba občas, si požičajme.

Používajme opakovane použiteľné produkty čo najviac

Vlastnú fľašu na vodu (nie PET fľašu – pri opakovanom napúšťaní sa z nej uvoľňujú mikroplasty), obedár, plátennú tašku, vrecúška na zeleninu a ovocie. Ak už naozaj potrebujeme slamku, tak si kúpme opakovane použiteľnú z kovu alebo zo skla.

Trieďme odpad, koľko sa dá

Nielen doma, ale aj v parkoch, na ulici, na verejných podujatiach. Recyklácia je síce ďalší technologický proces, pri ktorom sa spotrebuje energia a voda, ale aj napriek tomu je triediť odpad dôležité.

Kompostujme

Biologicky rozložiteľný odpad tvorí minimálne 40 % našich odpadov, čo je skoro polovica smetnej nádoby. Ak doma zavediete kompostovanie, zistíte, že už odpadky takmer vôbec nevynášate. Keď totiž túto zložku odstránite zo svojich odpadov, vo vašom koši už ani nemá čo smrdieť – nič sa tam nerozkladá.


11. FEBRUÁR 2022

Text: Zuzana Mačurová
Fotografie: Štefan Dominik, Marek Jančúch a archív mesta Trenčín


 

Hlavní partneri

                    

Budujeme partnerstvá

Európsky fond regionálneho rozvoja
www.skhu.eu
www.rdvegtc-spf.eu

„Obsah tejto stránky nemusí odzrkadľovať oficiálne stanovisko Európskej únie.“

 

Partneri

nadacia vubimagine logoba logostare mestonc logo

 

Mediálni partneri

      fm logo