Ostrava ukazuje, že prázdne budovy možno využívať aj kreatívne

Prázdne priestory v Ostrave, ktoré boli pred demoláciou využité na jednorázové kultúrne akcie. Zdroj: Urbact

Takmer v každom európskom meste sa nachádzajú prázdne, dlhodobo nevyužívané nehnuteľnosti, ktoré stratili svoje pôvodné funkčné využitie. Majitelia nemajú dostatok financií na revitalizáciu, nemôžu nehnuteľnosť dobre predať alebo s ňou nemajú plány. Nehnuteľnosti tak zbytočne chátrajú, aj keď by mohli byť dočasne využité pre rôzne účely. Mesto Ostrava ukazuje, ako proces kreatívneho narábania s prázdnymi budovami môže dokonca riadiť samospráva.

Matúš Žák

Ostrava, prezývaná aj čierne mesto, v posledných desaťročiach čelila vplyvom dobývania čierneho uhlia znečisteniu, po utlmení banskej činnosti sa v meste zasa objavilo mnoho nevyužívaných nehnuteľností. Odhodlanie zlepšiť súčasný stav motivovalo mesto Ostrava hľadať riešenia prostredníctvom medzinárodnej spolupráce a európskeho programu URBACT. V rámci neho vznikla sieť pre akčné plánovanie REFILL, ktorá Ostrave dovolila vymieňať si skúsenosti, know-how a diskutovať na tému dočasného využívania prázdnych, dlhodobo nevyužívaných nehnuteľností s ďalšími 9 európskymi mestami. Sieť napĺňala svoj program v rokoch 2016 – 2018, vedúcim partnerom bolo belgické mesto Ghent.

Dlhodobo prázdne priestory v centre Ostravy. Zdroj: Urbact

Zapojenie úradov, neziskoviek, obyvateľov aj súkromného sektora

Mesto zriadilo miestnu skupinu URBACT, v ktorej sa partnersky spojili miestne úrady, mimovládne organizácie, súkromný sektor a verejnosť. Dôležitú úlohu okrem miestnej skupiny URBACT zohralo aj komunitné centrum Cooltour Ostrava, ktoré v rámci projektu zrealizovalo hĺbkovú analýzu záujmu o dočasné využitie dlhodobo prázdnych nehnuteľností. 

Komunitné centrum Cooltour v Ostrave bolo tiež vo svojich priestoroch dočasne. Zdroj: Urbact

Analýza vytipovala desiatky opustených a chátrajúcich priestorov, ktoré by bolo vhodné do štruktúry projektu zakomponovať. Mestu Ostrava sa podarilo osloviť aktívnu časť obyvateľov, ktorí sami realizujú projekty a mnoho z nich už malo konkrétne predstavy ako dané priestory využiť. S niektorými majiteľmi mesto nadviazalo kontakt, navštívilo a zdokumentovalo daný priestor a vytvorilo vzor pre systematický zber údajov o jednotlivých nehnuteľnostiach.

Neviete, čo s budovou? Čo tak festival?

Počas projektu prebiehali vyjednávania so všetkými oddeleniami úradu, ktoré boli pre dočasné využívanie nehnuteľnosti podstatné. Na základe získaných výstupov mesto Ostrava navrhlo ďalším mestským obvodom upraviť legislatívny rámec týkajúci sa zásad prenájmu nebytových priestorov. REFILL tím z Odboru strategického rozvoja pomohol v rámci pilotných aktivít zorganizovať niekoľko pop-up akcií v opustených priestoroch tým, že kontaktoval majiteľov nehnuteľností a možnosť dočasného použitia sprostredkoval. V dlhodobo opustených priestoroch prebiehali rôzne podujatia ako napríklad vernisáže, festivaly, hudobné projekty.

Provoz Hlubina bol ďalším miestom v Ostrave, kde si Refill skúšal využívanie dovtedy prázdnych budov. Zdroj: Urbact

Mesto Ostrava pred ukončením projektu vypracovalo integrovaný akčný plán zameraný na dočasné užívanie opustených nehnuteľností. V rámci odporúčaní s víziou do budúcnosti Ostrava navrhla vytvorenie tímu odborníkov, ktorí sa budú venovať monitoringu, komunikácii, prepájaniu majiteľov nevyužívaných budov s užívateľmi. Základom tejto myšlienky bola tvorba jasných pravidiel, atraktívnych podmienok pre vlastníkov nehnuteľností a definícia právnych a iných problematík v prípade, ak ide o majetok vo vlastníctve verejnej správy. 

V roku 2018 Mesto Ostrava otvorilo kanceláriu REFILL, ktorá slúži ako kontaktné miesto pre záujemcov o dočasné využívanie opustených nehnuteľností a v súčasnosti je súčasťou príspevkovej organizácie MAPPA – Mestský ateliér priestorového plánovania a architektúry. Kancelária REFILL sa za svoju krátku dobu pôsobenia môže pýšiť niekoľkými úspešne zrealizovanými podujatiami a projektami.

Príklad priestoru, ktorý našiel vďaka kanelárii Refill nové využite (pred a po). Foto: Kancelária Refill
Refill – online publikácia.

Operačný program URBACT

Výmenný a vzdelávací operačný program určený pre mestá predstavila Európska únia pred viac ako 15 rokmi. Cieľom programu je podpora integrovaného a udržateľného rozvoja. URBACT spája mestá naprieč Európou, aby spoločne vyvíjali riešenia podobných výziev, vymieňali si skúsenosti, know-how a zdieľali osvedčené postupy. Jednou z tém, ktorým sa mestá v nadnárodných sieťach v oblasti rozvoja svojho fyzického prostredia venujú, sú opustené priestory. Pomocou nástroja (RE)MAKING THE CITY napríklad zdieľajú rôzne prístupy na riešenie problémov prázdnych alebo nedostatočne využívaných budov, nedostatočne využívaných oblastí, zanedbaných segregovaných oblastí až po monofunkčné oblasti a neudržateľné oblasti. Zo slovenských miest boli do projektu zapojené Košice a Nitra (2007 – 2013), v aktuálnom programovom období (2014 – 2020) Bratislava, Prešov, Kežmarok, Michalovce a Banská Štiavnica. Do konca roku 2022 budú zapojené v pilotnej CZ&SK iniciatíve mestá Trenčín, Nitra, Banská Bystrica a Lučenec.


13. SEPTEMBER 2021

Text: Matúš Žák
Fotografie: Kancelária Refill a Urbact
web: www.refillova.cz

 


 

Téma prvého vydania vznikla v spolupráci s občianskym združením Spiace miesta

Hlavný partner vydania Spiace miesta

Partneri vydania Spiace miesta

          Veľvyslanectvo Holandska

Mediálni partneri vydania Spiace miesta